JÖN AZ ÚJABB BIZONYÍTVÁNY AZ ADÓZÓKRÓL, ÚJABB FELTÉTELEKKEL

Az adóhatóság hamarosan ismét minősíti az adózókat, ezúttal a 2016. szeptember 30-ai adataik alapján. Újdonság, hogy a mostani minősítéseket már a tavaszi adócsomagban elfogadott változások figyelembevételével készítik.

Az adózói minősítés rendszere 2016. január 1-jétől került bevezetésre a magyar adórendszerben. A NAV negyedévente megvizsgálja a cégjegyzékbe bejegyzett és az áfa-regisztrált adóalanyokat.

A vizsgálat során a NAV a saját döntéseit, eljárási cselekményeit, illetve a cégbíróságtól elektronikusan érkezett adatokat veszi alapul és ezek alapján ellenőrzi, hogy a megbízható, illetve kockázatos adózókra vonatkozó, az adózás rendjéről szóló törvényben részletesen felsorolt feltételeknek megfelel-e az adózó. A minősítés eredményéről értesítést küld azoknak az adózóknak, akiket először minősítettek, illetve akiknek a minősítésében változás következett be.

A közzétett adatok szerint az első negyedévben a megbízható cégek száma 190 ezer volt, a normál kategóriába 370 ezer adózó került, míg a kockázatos cégek száma 70 volt. A második negyedéves adatok nagyon hasonlóan alakultak, mint az első negyedéves számok. Legnagyobb változás a kockázatos cégek számában következett be, amely 70-ről 420-ra nőtt. Ez főleg azzal magyarázható, hogy míg a megbízható adózói feltételek közül többet a tárgyévet megelőző 5, illetve 2 évben kell vizsgálni, addig a kockázatos minősítés feltételeinek teljesülését csak 2016 januárjától ellenőrzi a NAV.

A harmadik negyedévben és azt követően az idő múlásával vélhetően még több kockázatos és megbízható adózói minősítés születik majd. A harmadik negyedéves minősítéseket szeptember 30-ai adatok alapján 2016. október végéig hozza nyilvánosságra a NAV, azonban már nem teljesen azonos feltételrendszer alapján történik a minősítés, így az „osztályzat” ezúttal nem csak az adózó releváns adatainak módosulása következtében változhat.

A Niveus Consulting Group nemrégiben megrendezett konferenciáján is elhangzott: az egyik lényeges változás, hogy az adókülönbözetre vonatkozó feltétel teljesítésének vizsgálatakor az adózó terhére megállapított adókülönbözetből le kell vonni az adózó javára megállapított különbözeteket, tehát a nettó adókülönbözetet hasonlítja össze az adóhatóság az adóteljesítmény 3 százalékával. Ez a változás azokat az adózókat hozhatja kedvezőbb helyzetbe, akik az adókötelezettségük mértékét jól állapították meg, azonban azt nem megfelelő adónemre, vagy időszakra vallották be, illetve fizették meg. Az ő esetükben a harmadik negyedévtől ezek az összegek a nettó elszámolás miatt nem növelik az adókülönbözet mértékét.

A megbízható adózói minősítés feltételrendszerének másik módosítása viszonylag szűkebb kört érint. Az első két negyedévben minden adózóra vonatkozott a legalább 3 éves folyamatos működés követelménye. A harmadik negyedévtől viszont a nyilvánosan működő részvénytársaságoknak már nem kell teljesíteniük ezt a feltételt, így ők a működésük kezdetétől megbízható adózónak minősülhetnek, ha egyébként a többi feltételt teljesítik.

Az újonnan alakult, nem nyilvánosan működő részvénytársaságként működő adózóknak is érdemes azonban rögtön a kezdetektől figyelniük az adózói minősítés feltételeinek teljesítésére. Mert bár megbízható adózók nem lehetnek működésük első 3 évében, a NAV már a megalakulásukat követően vizsgálja őket, és a kockázatos adózó bélyegét hamar rájuk süthetik. Az az 5 vagy 2 év, amelyre visszamenőleg a megbízható adózói minősítés feltételeit teljesíteni szükséges, már a működés első éveiben elkezdődhet. Vagyis az ebben az időszakban beszerzett rossz pont, elkövetett mulasztás, akár 5 éven át a megbízható adózói minősítés akadálya lehet. Például egy NAV végrehajtás ilyen következményekkel jár, bármilyen kis összeget is érint, ha az adózó nem vitatja annak jogosságát. Fontos azt is észben tartanunk, hogy a végrehajtással kapcsolatos hátrányos következmények nem csak az adók, hanem az adók módjára végrehajtható köztartozások esetén is életbe lépnek.

Nemcsak a megbízható, hanem a kockázatos adózói minősítés feltételrendszere is változott 2016. július 1-jétől. További 3 feltétel került a jogszabályba, amelyek teljesítésülésekor az adózók a harmadik negyedévben már kockázatosnak minősülhetnek. Ezek a következők:

  • Ha az adózó kényszertörlési eljárás alatt áll;
  • Ha a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adózó nettó adókülönbözete meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát;
  • Ha az adózó terhére kiszabott, a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírság összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát.  

A további feltételek megjelenése miatt az érvényességi szabályok is változtak: a korábbi 4 feltétel esetén a minősítés a minősítésre okot adó feltétel beálltát követő 1 évig él, míg a nettó adókülönbözetre és a mulasztási bírságra vonatkozó feltétel a minősítés hatályának beálltát követő 1 évig alapozza meg a kockázatos adózói minősítést. Kényszertörlés esetén pedig a kényszertörlés időtartama alatt tekintendő automatikusan kockázatosnak az adózó.

A normál adózókhoz képest a megbízható minősítés bizonyos előnyökkel, míg a kockázatos adózói minősítés hátrányokkal jár a cégek számára a normál adózókhoz képest. A minősítés az áfa-visszaigénylő pozícióban cégeknél különösen fontos lehet, hiszen akik kockázatos adózónak minősülnek, azoknál a visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalási határideje 75 nap. Számukra a 45, illetve 30 napos kiutalás feltételeinek teljesítése esetén sem utalja előbb az áfát az adóhatóság. A megbízható adózók viszont 2017-ben 45, majd 2018-ban már 30 napon belül visszakaphatják a visszaigényelt áfát külön feltételek teljesítése nélkül is.

A cégeknek hosszú távon kifejezetten figyelni kell a megbízható adózói minősítés elérésére, ugyanis további kedvező változásokra számíthatnak az ilyen társaságok adminisztrációs terheit illetően is újrafogalmazásra kerülő adózás rendjét szabályozó rendelkezésekben.

 

Forrás: adozona.hu